Lotingsprocedure

1. Inleiding

De laatste jaren mag onze school zich verheugen in een grote belangstelling van leerlingen en ouders en we hebben in het verleden dan ook een aantal malen moeten loten voor een plek in één van onze eerste klassen.
Gelukkig hebben we voor de schooljaren 2020-2021en 2021-2022 niet hoeven loten.
Mochten er zich voor het schooljaar 2022-2023 meer leerlingen aanmelden dan we kunnen plaatsen, dan wordt er geloot. We zijn een kleine school, voor maximaal 800 leerlingen. We kunnen maximaal 8 eerste klassen formeren.

2. Uitwerking procedure

Lotingsprocedure en tijdpad

 • Op woensdag 9 maart 2022 om 10.30 uur wordt via de website bekend gemaakt of er wel of geen loting nodig is.
 • Indien loting nodig is, gebeurt dit door een notaris.
 • De notaris zal de volgorde van de reservelijst door loting vaststellen.
 • De uitslag van de loting zal op 9 maart om 12.30u via de mail bekend worden gemaakt. Om te voorkomen dat er plaatsen worden vrijgehouden voor leerlingen die toch voor een andere school kiezen, moeten ouders/verzorgers binnen één dag hun keuze bevestigen. Ouders/verzorgers van leerlingen die ingeloot zijn, moeten uiterlijk donderdag 10 maart 2022 om 15.00 uur via een mail aan aanmelding@mc-eindhoven.nl aangeven of zij gebruik maken van de plaats. Van kinderen wier ouders/verzorgers vóór deze tijd geen bericht hebben gestuurd, komt een gereserveerde plaats automatisch te vervallen. Als een geplaatste leerling zich terugtrekt, neemt onze administratie in de volgorde van de reservelijst contact op met de leerlingen van de reservelijst.
 • We streven ernaar om twee mavo-klassen te formeren en zes brugklassen, waarvan tenminste één homogene havoklas. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen per opleiding, kan er geloot worden voor zowel een mavo-aanmeldgroep als voor een brugklas/havo-aanmeldgroep.
 • Het definitieve aantal leerlingen en het niveau van de eerste klassen wordt vastgesteld voor aanvang van de eventuele loting. Het aantal te plaatsen leerlingen per mavoklas is 25, per brugklas 26 en per havoklas 28.
 • Wanneer ouders/verzorgers twee (of meer) kinderen uit één gezin aanmelden kunnen zij de school verzoeken hun kinderen in de loting aan elkaar te koppelen. Wanneer één van de kinderen in- of uitgeloot wordt, geldt dat ook voor de ander.
 • Broers en zussen van leerlingen die onderwijs volg(d)en op het Montessori College worden met voorrang geplaatst.
 • Kinderen van medewerkers van het Montessori College worden met voorrang geplaatst.Dit geldt ook voor stiefbroers en -zussen.
 • Na de lotingsprocedure start de reguliere toelatingsprocedure.
 • Leerlingen die zijn toegelaten tot de reguliere toelatingsprocedure kunnen afgewezen worden als de school niet tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Toelatingscriteria

De leerling voldoet aan de toelatingseisen van het Montessori College: minimaal een vmbo-t (mavo)- of havoadvies of een combinatie hiervan. Bovendien moet onze school kunnen voldoen aan de eventuele ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Directieplaats

De schoolleiding behoudt zich het recht voor om in bijzondere gevallen (op sociaal/medische gronden) af te wijken van de hierboven beschreven procedure. De plaatsingscommissie geeft hierin een advies aan de directeur, waarop deze beslist over plaatsing.