Bevorderingsnormen

Leerlingen die op hun eindrapport aan de norm voldoen hebben recht op bevordering naar het volgende leerjaar. In de voortgangsvergadering komen niet alleen de cijfermatige gegevens aan de orde, maar worden ook andere aspecten meegewogen. Daarbij worden, naast kwaliteit, de leerlingenkenmerken meegewogen, zoals deze op het rapport staan vermeld; organisatievermogen, meedoen, zelfontplooiing, autonomie en het percentage herkansingen. Ook bespreken we bij de klassen 1, 2 en 3 de uitslagen van de jaarlijks af te nemen Cito-tests. Alle leerlingen van wie het rapport niet aan de normen voldoet, komen ter bespreking in de voortgangsvergadering.


In alle gevallen van bespreking is een beslissing van de docentenvergadering bindend.

Een leerling van het eerste leerjaar mag het leerjaar niet overdoen, tenzij de docentenvergadering anders beslist. Dit betekent dat hij een ander schooltype zal moeten kiezen. Een leerling die in twee dezelfde leerjaren doubleert en een leerling die in twee opeenvolgende leerjaren doubleert, mag niet in hetzelfde schooltype onderwijs blijven volgen. In deze vergadering wordt besproken of deze leerling, indien dat aan onze school mogelijk is, het onderwijs mag vervolgen in een lager schooltype. Afspraken die zijn vastgelegd in een contract, zijn altijd bindend. Bij instroomleerlingen kunnen afspraken worden vastgelegd bij de aanname.


Een instromer mag na een jaar niet doubleren, tenzij de docentenvergadering anders beslist.

Overstappen naar een ander schooltype betekent dat de leerling de verdere opleiding in het gekozen schooltype moet afronden. Na het behalen van het mavo-diploma is doorstroming naar de havo mogelijk (zie voor uitgebreide beschrijving onder ‘Opbouw van de opleidingen’).

Enkele uitgangspunten bij de normering zijn:

 • Alle eindcijfers zijn hele cijfers
 • Het eindcijfer voor een vak wordt berekend volgens een vastgestelde formule. Deze staat hiervoor bij Rapportbepalingen, p.16 beschreven.
 • Bij de norm wordt uitgegaan van omgerekende onvoldoendes:
  cijfer 5 = 1 onvoldoende
  cijfer 4 = 2 omgerekende onvoldoendes
  cijfer 3 = niet toegestaan


Mogelijke beslissingen tijdens de overgangsvergadering zijn:

 • De leerling wordt bevorderd.
 • De leerling wordt bevorderd en krijgt een handelingsplan van de vakdocent.
 • De leerling wordt niet bevorderd.
 • De leerling wordt niet bevorderd en moet de opleiding in een ander/lager schooltype vervolgen.


De normen per leerjaar kun je terugvinden op pagina 19 en verder van de schoolgids.

Revisiebepalingen

De overgangsrapportvergadering wordt eventueel gevolgd door een revisievergadering. Deze vergadering kan worden bijeengeroepen op initiatief van leerling/ouders, vakdocent of mentor. Een aanvraag voor revisie wordt ingediend indien er een beslissing genomen is op grond van onjuiste of onvolledige gegevens of indien een van de partijen oordeelt dat cruciale argumenten of omstandigheden niet voldoende meegewogen zijn in de beslissing. De indiening verloopt via het MT. Samen met twee onafhankelijke personen wordt een besluit genomen over het revisieverzoek. Als deze commissie het revisieverzoek afwijst, blijft de aanvankelijk genomen beslissing gehandhaafd. Wijst deze het verzoek toe, dan neemt de vergadering van docenten die lesgeven aan de betreffende leerling, een definitieve beslissing over de overgang met inbegrip van alle nieuwe feiten en omstandigheden. Als de leerling het met die beslissing niet eens is, kan hij/zij binnen drie dagen bezwaar aantekenen bij:


Commissie van Bezwaar V.O.

Habsburglaan 1, 5616 HV Eindhoven
Tegen een uitspraak van de Commissie van

Bezwaar kan schriftelijk beroep worden ingediend bij:
Summa College, Commissie van Beroep
Postbus 6101, 5600 HC Eindhoven