Ouders en het Montessori College Eindhoven

Binnen onze school is de betrokkenheid van de ouders erg groot. Wij prijzen ons gelukkig dat ouders niet alleen in hoge mate meeleven met het welbevinden en de voortgang van de eigen kinderen, maar dat ouders ook op schoolniveau meedenken en activiteiten initiëren.

 

De Ouderraad bestaat uit ouders van leerlingen uit alle jaarlagen en vergadert eenmaal per 6 weken. Deze vergaderingen worden bijgewoond door de directeur en een teamleider.

De leden van de Ouderraad vormen een klankbordgroep, met het doel een breed en goed verankerd meningenpalet op tafel te kunnen leggen tijdens de vergaderingen over diverse onderwerpen die spelen op en rond de school en het onderwijs.

 

De Ouderraad heeft een aantal doelstellingen geformuleerd:

 

  • Het actief volgen van het onderwijs en het meedenken bij onderwijs-activiteiten;
  • Een signaalfunctie hebben met betrekking tot onderwijskundige of organisatorische zaken en een bijdrage leveren bij het vinden van een oplossing;
  • Thema-avonden organiseren en uitwerken;
  • Het bevorderen van ouderparticipatie;
  • Een gesprekspartner zijn tussen ouders en de school;
  • Hulp bieden bij schoolse en buitenschoolse activiteiten, zoals informatiedagen, diploma-uitreikingen en gala.
 
Als Ouderraad nemen wij signalen van ouders serieus en maken deze bespreekbaar met de directie.
 

Wilt u actief betrokken zijn bij de school van uw kind? Heeft u expertise op een bepaald onderwerp? Neem contact met ons op en schuif gerust een keer aan bij een vergadering van de OR. U bent van harte welkom. Op dit moment zijn we op zoek naar twee nieuwe leden, bij voorkeur ouders van een zoon of dochter uit het eerste of tweede leerjaar.

 

De Ouderraad is per e-mail bereikbaar:
ouderraad@mc-eindhoven.nl

Voor de vergaderdata verwijzen we u naar de jaaragenda.