Ouders en het Montessori College Eindhoven

Binnen onze school is de betrokkenheid van de ouders erg groot. Wij prijzen ons gelukkig dat ouders niet alleen in hoge mate meeleven met het welbevinden en de voortgang van de eigen kinderen, maar dat ouders ook op schoolniveau meedenken en activiteiten initiëren.

 

De Ouderraad bestaat uit ouders van leerlingen uit alle jaarlagen en vergadert eenmaal per 6 weken. Deze vergaderingen worden bijgewoond door de directeur en een teamleider.

 

Op dit moment is er geen wettelijke vertegenwoordiging van ouders, en dus ook geen wettelijke vertegenwoordiging vanuit het medezeggenschapsstatuut. In dit lopend schooljaar (2018- 2019) wordt er opnieuw bekeken en overlegd met het Summa College om een nieuwe wettelijke vertegenwoordiging te kiezen uit de ouderraad. Deze heeft daarmee instemmings- en adviesrecht op het beleid van de directie via de regels, zoals die zijn vastgelegd in het medezeggenschapsstatuut.

 

De leden van de Ouderraad vormen een klankbordgroep, met het doel een breed en goed verankerd meningenpalet op tafel te kunnen leggen tijdens de vergaderingen over diverse onderwerpen die spelen op en rond de school en het onderwijs.

 

De Ouderraad heeft een aantal doelstellingen geformuleerd:

 

  • Het actief volgen van het onderwijs en het meedenken bij onderwijs-activiteiten;
  • Een signaalfunctie hebben met betrekking tot onderwijskundige of organisatorische zaken en een bijdrage leveren bij het vinden van een oplossing;
  • Thema-avonden uitwerken en organiseren;
  • Het bevorderen van ouderparticipatie;
  • Een gesprekspartner zijn tussen ouders en de school;
  • Hulp bieden bij schoolse en buitenschoolse activiteiten, zoals informatiedagen, diploma-uitreikingen, gala en enkele projecten.

 

Als u ook wilt deelnemen aan de Ouderraad, kunt u contact opnemen met de administratie van de school of met de secretaris van de Ouderraad. Voor de vergaderdata verwijzen we u naar de jaaragenda.

 

De Ouderraad is per e-mail bereikbaar:
ouderraad-mc@summacollege.nl

 

Voor schriftelijke reacties is het adres:

 

Montessori College Eindhoven
T.a.v. Ouderraad MCE
Postbus 6101, 5600 HC Eindhoven