Klachten

Een klacht is een uiting van onvrede. Leerlingen of ouders kunnen zich slachtoffer voelen van machtsmisbruik, bijvoorbeeld door of over een besluit van de directie of schoolorganisatie. Klachten kunnen betrekking hebben op besluiten waardoor de leerling zich in aanzienlijke mate benadeeld voelt of op machtsmisbruik, zoals discriminatie, agressie, intimidatie, geweld en pesten.

Klachtencommissie

Als een leerling of ouder een klacht meent te hebben maakt hij de klacht kenbaar aan de directie, mondeling of schriftelijk. De directie nodigt de klager uit voor een gesprek. De leerling kan zich laten bijstaan door een door hem aan te wijzen meerderjarige. De directie neemt daarop een beslissing en deelt deze schriftelijk aan de leerling, ouder/verzorger of beide mede. In die schriftelijke mededeling wordt gewezen op de mogelijkheid zich te wenden tot:

Klachtencommissie Machtsmisbruik Summa College
Postbus 6101
5600 HC Eindhoven

Geschillen over de gevolgde Examenprocedure en onregelmatigheden bij examens

Wanneer een kandidaat van oordeel is dat er niet gehandeld is volgens de examenprocedure zoals omschreven in het examenreglement en/of in het programma van toetsing en afsluiting, en hij/zij als gevolg hiervan meent te zijn benadeeld, richt de kandidaat zich tot de directie. Deze hoort daarop binnen 5 dagen de kandidaat. De kandidaat kan zich door een door hem/haar aan te wijzen meerderjarige laten bijstaan. De directie neemt daarop een beslissing, die schriftelijk aan de kandidaat wordt medegedeeld. Als de kandidaat minderjarig is, wordt de mededeling tevens in afschrift verzonden aan de ouders, voogd of verzorgers van de kandidaat. Is de kandidaat het met die beslissing niet eens, kan hij/zij binnen drie dagen bezwaar aantekenen bij:

Commissie van Bezwaar examens V.O.
Habsburglaan 1
5616 HV Eindhoven

Schriftelijk beroep

Tegen een uitspraak van de Commissie van Bezwaar kan schriftelijk beroep worden ingediend bij:

Summa College, Commissie van Beroep Examens
Postbus 6101
5600 HC Eindhoven