Financiële zaken

Verzekeringen

De school heeft voor de leerlingen de volgende verzekeringen afgesloten:

  • Ongevallenverzekering
    Het betreft hier een ongevallenverzekering met beperkte dekking. Dat wil zeggen dat de verzekering alleen geldt tijdens de schooluren (inclusief overige schoolactiviteiten) en op weg van huis naar school en omgekeerd.
  • Aansprakelijkheidsverzekering
    Voor aansprakelijkheid van de leerlingen zowel op school als op het stageadres (indien van toepassing) is een verzekering afgesloten, welke dekking geeft voor schade toegebracht aan derden (personen) gedurende de tijd op school. Aanspraken ingesteld door leerkrachten, overig personeel en schoolbestuur zijn niet gedekt. Wel is de aansprakelijkheid van de leerlingen onderling verzekerd, voor zover niet elders verzekerd. De verzekering dekt niet de aansprakelijkheid, voor zover die al verzekerd is bij bijvoorbeeld ouders en/of verzorgers.

Vrijwillige ouderbijdrage

Het voortgezet onderwijs in Nederland is gratis. Wij kunnen dit betalen vanuit de middelen die we ontvangen vanuit de overheid.

Wat niet wordt betaald door de overheid zijn bijvoorbeeld excursies, gastlessen, projecten en uitstapjes. Op grond van de Montessori-visie vinden wij het echter wel belangrijk om onze leerlingen deze extra activiteiten te kunnen aanbieden. Daarom vragen wij ouders/verzorgers om een vrijwillige bijdrage De hoogte en samenstelling van de ouderbijdrage is goedgekeurd door de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. De bijdrage is vrijwillig, maar komt rechtstreeks ten goede aan uw kind(eren).

Gebruik schoolboeken

De schoolboeken zijn en blijven eigendom van de school en worden elk jaar in bruikleen gegeven aan de leerlingen. De boeken (vaak ook werkboeken) worden meerdere jaren gebruikt. Wij verwachten dat er door de leerlingen zorgvuldig mee omgegaan wordt. Onze eis is dat de boeken gedurende het gehele jaar degelijk gekaft zijn.

Boeken die beschadigd raken of verloren gaan, moeten door de ouders/verzorgers op zo kort mogelijke termijn vervangen worden.

Inkomensondersteunende maatregelen

Door middel van de Meedoenbijdrage ondersteunt de gemeente Eindhoven inwoners met een laag inkomen op financiële wijze. Deze bijdrage is ervoor om mee te kunnen doen aan bv. de sportclub of balletles, maar is ook bedoeld voor een theaterbezoek of voor de ijsbaan. U kunt er ook schoolspullen van kopen of een computer van betalen.